Privacy

Mei 2018

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:

Marcel Wagemans BV

Randweg 5

6045 JK Roermond

+31 475 325145

www.marcelwagemans.nl

 

J.C.H. Tullemans is de Functionaris Gegevensbescherming van Marcel Wagemans BV hij is te bereiken via info@marcelwagemans.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Marcel Wagemans BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verwerkt. Hierdoor vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

. Voor- en achternaam

. Adresgegevens

. Telefoonnummer

. E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd, We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via info@marcelwagemans.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens zoals ras, gezondheid, politieke opvattingen en/of genetische en biometrische gegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Marcel Wagemans BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

. U te kunnen informeren over wijzigen van onze diensten en producten.

. Om goederen en diensten bij u af te leveren.

. Marcel Wagemans BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Marcel Wagemans BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Marcel Wagemans BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Marcel Wagemans BV  blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

 

Beveiliging persoonsgegevens:

Marcel Wagemans BV heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

De door ons genomen beveiligingsmaatregelen omvatten onder andere opslag op beveiligde shares die dagelijks worden gescand op virussen. Daarnaast zorgen wij dat onze virusscanners, firewalls en security patches up to date zijn.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@marcelwagemans.nl.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Marcel Wagemans BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marcel Wagemans BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@marcelwagemans.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maar in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort ), paspoortnummer en Burgerservicenummer ( BSN ) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier werken, op uw verzoek.

Marcel Wagemans BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen:

Marcel Wagemans BV behoudt het recht wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.